Hora do Lazer

Acabe com stress e mau humor. Piadas, brincadeiras, vídeos, animações, charges, charadas, etc. tudo para melhorar o seu dia. Sua noite também.


Página inicial

terça-feira, 21 de outubro de 2008

Sobre o Japão...


Compartilhar no Facebook
No rastro do post anterior...

Fazendo uma pesquisa sobre o Japão, encontrei algumas curiosidades tais como profissões, nomes e a seleção japonesa de futebol.

PROFISSÕES
Takamassa Nomuro: pedreiro
Kotuka Oku Docara: urologista
Katano kako: gari
Ucarake Dedaxota: ginecologista
Kawara Norio: pescador
Tanaka Traka: cobrador de ônibus
Fujiko Oro: trombadinha
Kurano Okoko: psiquiatra
Kijuro Burabo: banqueiro
Armando Oboro: confeiteiro
Takafuro Nokoko: neurocirurgião
Kutuka Kaguya: acupunturista
Dibuya Omiyo: roceiro
Hideo Orrabo: homossexual
Kaguya Nopano: costureiro
Kanota Nakama: prostituta
Fumiko Karo: traficante
Fujiro Kakomby: ladrões de automóveis
Sujyro Wisky: bar men
Sakaros Nyke: cliente correntista
Takuara nocudoy: GLS
Kuidano Doscara: Médico
Kagano Tudu - político
Hasha Kitacara: meretriz que enfia a faca

NOMES COMUNS
Normais
Fujiro Nakombi,
Kagaru Nakama,
Massaru Miamoto,
Takacara Nokocho,
Komeru Miamada,
Choo Papau <--(Ascendência chinesa),
Tanakara Kishouchifrudo,
Mihamada Kilarga.
Sentaro Nomura
Takaro Ishifoda
Fujiro Kamiyamoto
Shingaro Miyamoto
Fuderu Kamiyamoto
Minna Kimataru
Tadeshiku Nahasha
Kawara Nofuro
Kotoba Nokano
Kyuku Takareka
Kara Kopoka Pika
Simpato Yamassaki Kasamba
Uri nawa
Kifoda Daruku
Pirokka Noku
Shupanu Pika

SELEÇÃO DE FUTEBOL
Titulares:
1-Kimedo de Pika
2-Tifuro Nohabo
3-Mijaro Nakama
4-Sogoza Nabunda
5-Apika Tadura
6-Kifoda Nachota
7-Mecheru Nastripa
8-Tishupa Nasteta
9-Kisheru Detrake
10-Socome Okekaga
11-Okuta Bixado

Reservas:
12-Onabu Taduro
13-Komeru Okudela
14-Ohabo Talargo
15-Kipika Tronkuda
16-Takaro Apiroka
17-Kuspiro Noku
18-Kutuka Oku Natakuara
19-Shuparu Apiroka
20-Ki Pin Toppekeno
21-Tishupu Navagina
22-Tokoku Nawara

Técnico:
Seu Kumiyama

Auxiliares técnicos:
Aki Noku
Kagei Nomuro
Massaru Ateta
Totoda Kagada
Nunkomia Sokagawa
Idi Ota
Fudeu Meoku
Kagaro Notasho
Sokome Okekaga
Kuspiru Nuku
Mamaro Napika
Sogoza Nabunda
Okuta Bishadu

Faça suas pesquisas e coloque outras curiosidades nos comentários

Marcadores: , , , , , , ,

0 Comentários:

Postar um comentário

Links para este post:

Criar um link

<< Início